PMPML

कार्यालयीन परिपत्रक

कार्यालयीन परिपत्रक दस्तऐवज
सेवाजेष्टता यादी बाबत सेवाजेष्टता यादी बाबत
सेवाजेष्टता यादी 3 सेवाजेष्टता यादी 3
सेवाजेष्टता यादी २ सेवाजेष्टता यादी २
सेवाजेष्टता यादी १ सेवाजेष्टता यादी १
कंपनी सेक्रेटरी पदाची भरती रद्द करणे बाबत कंपनी सेक्रेटरी पदाची भरती रद्द करणे बाबत
कार्यलीन परिपत्रक २९ समूह अपघात विमा बाबत
कार्यालीन परिपत्रक २७ सेवकपाल्य शैक्षणिक मदत
कार्यलीन परिपत्रक १४०६ परवानगीशिवाय कामावर गैरहजर राहणे उशिरा कामावर येणे प्रकरणी कर्मचार्‍यांना वेतन किवा रोजंदारी मेहनताना अदा न करणे बाबत
कार्यलीन परीपत्रक १७ परिवहन महामंडळाकडील कर्मचार्‍यांच्या गणवेश व ओळखपत्राबाबत
कार्यलीन परीपत्रक १३ गुणवंत अधिकारी कामगार सत्काराबाबत
कार्यलीन परीपत्रक १४ कार्यलीन परीपत्रक १४
कार्यालीन परिपत्रक ११ सन २०२२ २३ या शैक्षनिक वर्षात १० वी व १२ वी च्या परीक्षेत विशेष गुण प्राप्त केलेल्या सेवक पाल्यांना पीएमपीएमएल कडून आर्थिक स्वरुपात बक्षीस देणे बाबत
अंशदायी योजनेसंदर्भात कार्यालयीन आदेश क्र.२९४४ अंशदायी योजनेसंदर्भात कार्यालयीन आदेश क्र.२९४४
सेवाजेष्टता यादी १ सेवाजेष्टता यादी १
सेवाजेष्टता यादी २ सेवाजेष्टता यादी २
सेवाजेष्टता यादी 3 सेवाजेष्टता यादी 3
सेवाजेष्टता यादी 4 सेवाजेष्टता यादी 4
कार्यालयीन परिपत्रक ७३४ कार्यालयीन परिपत्रक ७३४
कार्यलीन परिपत्रक १०८३ कार्यलीन परिपत्रक १०८३