PMPML

आर्थिक कामगिरी

ताळेबंद
 • ३१ मार्च २०१९ रोजीचा ताळेबंद...……………...

 • ३१ मार्च २०२० रोजीचा ताळेबंद...……………...

 • ३१ मार्च २०२१ रोजीचा ताळेबंद...……………...

 • ३१ मार्च २०२२ रोजीचा ताळेबंद...……………...

 • ३१ मार्च २०१८ रोजीचा ताळेबंद...……………...

 • अंतिम वर्ष २०२१ २२ चा ताळेबंद...……………...

 • पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. स्थापने पासून प्राप्त अनुदान तपशील...……………...

नफा व तोटा
 • ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी नफा व तोटा विवरण..

 • ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी नफा व तोटा विवरण..

 • ३१ मार्च २०२० रोजी संपलेल्या वर्षासाठी नफा व तोटा विवरण..

 • ३१ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी नफा व तोटा विवरण..

 • ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी नफा व तोटा विवरण..

 • पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. स्थापने पासून जमा खर्च तोटा..