PMPML

मीडिया संपर्क

पीएमपीएमएल नियमित आणि विशेष सेवांशी संबंधित मीडिया प्रश्नांसाठी कृपया संपर्क साधा::
  • जनसंपर्क अधिकारी
  • पुणे महानगर परिवहन महामंडळ, लिमिटेड शंकरशेट रोड, स्वारगेट, पुणे-४११०३७
  • दूरध्वनी क्रमांक. : (०२०)२४५०३३०४/(०२० )२४५०३२०९
  • ईमेल : lpro1@pmpml.org
इंद्रधनुष्य बीआरटी संबंधित मीडिया प्रश्नांसाठी कृपया संपर्क साधा:
  • बीआरटी सेल, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड
  • शंकरशेट रोड, स्वारगेट, पुणे-४११०३७
  • दूरध्वनी क्रमांक. : (०२०)२४५०३३०४ / (०२०)२४५०३२०९
  • ईमेल : lpro1@pmpml.org