PMPML

निविदा आणि शुद्धीपत्र

निविदा नाव निविदा दस्तऐवज
ई लिलाव प्रक्रियेसाठी 16 जागा गाळे यांचा तपशील पुढील प्रमाणे ई लिलाव प्रक्रियेसाठी 16 जागा गाळे यांचा तपशील
पीएमपीएमएल मधील रिक्त जागा ई लिलाव पद्धतीने देणे बाबत पीएमपीएमएल मधील रिक्त जागा ई लिलाव पद्धतीने भाडेतत्वावर देणे बाबत
लीज तारीख टाइमलाइन वरील मालमत्ता लीज तारीख टाइमलाइन वरील मालमत्ता
नतावाडी डेपो व्यवसायिक इमारत ३२२५ चौरस फुट नतावाडी डेपो व्यवसायिक इमारत ३२२५ चौरस फुट
नतावाडी डेपो व्यववसयीक इमारत ५१९० चौरस फुट नतावाडी डेपो व्यवसायिक इमारत ५१९० चौरस फुट
मार्केटयार्ड डेपो व्यवसायिक इमारत २७१५ चौरस फुट मार्केटयार्ड डेपो व्यवसायिक इमारत २७१५ चौरस फुट
हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ ३२७ चौरस फुट हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ ३२७ चौरस फुट
हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ २५०० चौरस फुट हडफापसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ २५०० चौरस फुट चौथा मजला
हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ २५०० चौरस फुट हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ २५०० चौरस फुट दूसरा मजला
हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ २४६ चौरस फुट हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ २४६ चौरस फुट
हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ ५००० चौरस फुट हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र 4 ५००० चौरस फुट
हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ २५०० चौरस फुट हडपसर व्यवसायिक इमारत क्र ४ २५०० चौरस फुट
डेक्कन व्यवसायिक इमारत क्र 3 ५० चौरस फुट डेक्कन व्यवसायिक इमारत क्र 3 ५० चौरस फुट
डेक्कन व्यवसायिक इमारत क्र ३ ९६६८ चौरस फुट डेक्कन व्यवसायिक इमारत क्र 3 ९६६८ चौरस फुट
डेक्कन व्यवसायिक इमारत क्र १ ३०० चौरस फुट डेक्कन व्यवसायिक इमारत क्र १ ३०० चौरस फुट
स्वारगेट व्यवसायिक इमारत क्र १ ४००० चौरस फुट स्वारगेट व्यवसायिक इमारत क्र १ ४००० चौरस फुट
स्वारगेट व्यवसायिक इमारत क्र १ ८३६२ चौरस फुट स्वारगेट व्यवसायिक इमारत क्र १ ८३६२ चौरस फुट
निविदा सूचना निविदा सूचना
निवेदा दस्तऐवज निवेदा दस्तऐवज
पेपर जाहिरात पेपर जाहिरात
पेपर जाहिरात पीएमपीएमएल कडील डेपो स्टँड मध्यवर्ती यंत्रशाळा मध्ये विदूत उपक्रमांच्या वार्षिक देखभाल बाबत
निविदा जाहिरात निविदा जाहिरात
निविदा मुदतवाढ २ निविदा मुदतवाढ २
निविदा मुदतवाढ १ निविदा मुदतवाढ १
निविदा जाहिरात निविदा जाहिरात