PMPML

निविदा आणि शुद्धीपत्र

निविदा नाव निविदा दस्तऐवज
परिवहन महामंडळाकडील ईमारतीमधील रिक्त जागा भाड्याने देणेबाबत जाहिरात मुदतवाढ परिवहन महामंडळाकडील ईमारतीमधील रिक्त जागा भाड्याने देणेबाबत जाहिरात मुदतवाढ देणे बाबत
परिवहन महामंडळाकडील विविध इमारतीमधील रिक्त जागा भाड्याने देणेबाबत जाहिरात मुदतवाढ परिवहन महामंडळाकडील विविध इमारतीमधील रिक्त जागा भाड्याने देणेबाबत जाहिरात मुदतवाढ
जाहिरात २०२३ जाहिरात २०२३
स्वारगेट इमारत चौरस फुट ८३६२ स्वारगेट इमारत चौरस फुट ८३६२
हडपसर इमारत चौरस फुट ५००० हडपसर इमारत चौरस फुट ५०००
स्वारगेट इमारत चौरस फुट ४००० स्वारगेट इमारत चौरस फुट ४०००
मार्केटयार्ड इमारत चौरस फुट २७१५ मार्केटयार्ड इमारत चौरस फुट २७१५
हडपसर इमारत चौरस फुट २५०० हडपसर इमारत चौरस फुट २५००
हडपसर इमारत चौरस फुट २४७१ हडपसर इमारत चौरस फुट २४७१
हडपसर इमारत चौरस फुट २४६ हडपसर इमारत चौरस फुट २४६
निविदा जाहिरात निविदा जाहिरात
निविदा मुदतवाढ २ निविदा मुदतवाढ २
निविदा मुदतवाढ १ निविदा मुदतवाढ १
निविदा जाहिरात निविदा जाहिरात