PMPML

निविदा आणि शुद्धीपत्र

निविदा नाव निविदा दस्तऐवज
निविदा सूचना परिवहन महामंडळाचे शंभर बस शेल्टर बांदणे किवा उभारणे बाबतचे सुचना
निविदा क्रं ७ परिवहन महामंडळचे शंभर बस शेल्टर बांधणे किवा उभारणे बाबत
निविदा क्रं ६ परिवहन महामंडळाचे शंभर बस शेल्टर बांधणे किवा उभारणे बाबत
निविदा जाहिरात परिवहन महामंडळाचे अडतीस जागा ई- निविदा माध्यमातून भाडेतत्वावर देणे बाबत
निविदा सूचना निविदा सूचना
निवेदा दस्तऐवज निवेदा दस्तऐवज
पेपर जाहिरात पेपर जाहिरात
पेपर जाहिरात पीएमपीएमएल कडील डेपो स्टँड मध्यवर्ती यंत्रशाळा मध्ये विदूत उपक्रमांच्या वार्षिक देखभाल बाबत
निविदा जाहिरात निविदा जाहिरात
निविदा मुदतवाढ २ निविदा मुदतवाढ २
निविदा मुदतवाढ १ निविदा मुदतवाढ १
पुणे स्टेशन डेपो येथील स्वच्छता गृह सशुल्क तत्वावर चालविण्यास देणे बाबत पुणे स्टेशन डेपो येथील स्वच्छतागृह सशुल्क तत्वावर चालविण्यास देणे बाबत
निविदा जाहिरात निविदा जाहिरात