Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/pmpmllogin/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

FAQ

प्रश्न 1. पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपा परिसरातील बस वाहतुकी संदर्भात बस मार्गाची माहिती, वेळापत्रक याबाबत माहिती कोठे मिळेल?

उत्तर: PMPML ची माहिती पुस्तिका बस पास केंद्रात तसेच ऑनलाइन उपलब्ध आहे. ऑनलाइन माहिती www.pmpml.org आणि हेल्पलाइन क्र. (०२०)२४५०३३५५, (०२०)२४५४५४५४ या क्रमांकावर स. ६.०० ते रा. १०.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध होऊ शकेल.

प्रश्न 2. PMPML मार्फत कोणकोणत्या प्रकारचे बस प्रवासी पास दिले जातात?

उत्तर: PMPML मार्फत विविध प्रकारचे बस प्रवासी पास दिले जातात. पासचा प्रकार, दर,पाससाठी लागणारी कागदपत्रे, इ माहिती खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे.

पीएमपीएमएल बस प्रवासी पास माहिती तक्ता

अ. क्र.

पासचा प्रकार

पासचा दर रु.

पाससाठी लागणारी कागदपत्रे

तपशील

विध्यार्थी मासिक पास (म.न.पा हद्दीमध्ये)

६००/-

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो, रहिवासी दाखला, शाळेचा बोनफाईड सर्टिफिकेट, फी पावती, कॉलेज आय-कार्ड

सदर पास पुणे व पिंपरी चिंचवड दोन्ही म.न.पा हद्दीमध्ये चालतो

विध्यार्थी मासिक पास (म.न.पा हद्दीबाहेर)

७५०/-

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो, रहिवासी दाखला, शाळेचा बोनफाईड सर्टिफिकेट, फी पावती, कॉलेज आय-कार्ड

सदर पास पुणे व पिंपरी चिंचवड दोन्ही म.न.पा हद्दीमध्ये चालतो

विध्यार्थी जनरल (ट्रिप्लीकेट) पास ५०% सवलत

प्रवासाच्या अंतरावर अवलंबून आहे.

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो, रहिवासी दाखला, शाळेचा बोनफाईड सर्टिफिकेट, फी पावती, कॉलेज आय-कार्ड

सदर पास पंचिंग आहे. घर ते शाळा एकवेळ जाणे-येणे असा प्रवास करणेसाठी

प्रावसी २२ दिवासीय(ट्रिप्लीकेट) पास

प्रवासाच्या अंतरावर अवलंबून आहे.

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो, रहिवासी दाखला

सदर पास पंचिंग आहे. प्रवासाच्या अंतरानुसार जो तिकीट दर आहे. त्याचे २२ दिवसांची आकारणी करण्यात येते.

दैनिक पास

७०/-

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो, रहिवासी दाखला

सदर पास बसमध्ये वाहकाकडे मिळतो व तो PMPML च्या सर्व बस मार्गांवर चालतो.

साप्ताहिक पास

३५०/-

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म,२ फोटो, ओळखपत्र,रहिवासी दाखला

सदर पास हा ७ दिवसांकरिता आहे.

प्रवासी मासिक पास (म.न.पा हद्दीमध्ये)

१२००/-

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म,२ फोटो, ओळखपत्र, रहिवासी दाखला

सदर पास हा फक्त दोन्ही म.न.पा हद्दीमध्ये चालतो.

प्रवासी मासिक पास (म.न.पा हद्दीबाहेर)

१५००/-

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म,२ फोटो, ओळखपत्र, रहिवासी दाखला

सदर पास हा फक्त दोन्ही म.न.पा हद्दीमध्ये व हद्दीबाहेरचालतो.

ज्येष्ठ नागरिक मासिक पास

४५०/-

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो, ओळखपत्र,रहिवासी दाखला, ससून दाखला

सदर पास PMPML च्या सर्व बस मार्गांवर चालतो.

१०

ज्येष्ठ नागरिक दैनिक पास

४०/-

वयाचा दाखला, ससून दाखला

सदर पास वय वर्ष ६० पूर्ण असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना दिला जातो व PMPML च्या सर्व बस मार्गावर चालतो.

११

मनपा सेवक मासिक पास

७००/-

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म,२ फोटो, ओळखपत्र, विभाग प्रमुखाचे पत्र

सदर पास हा फक्त दोन्ही म.न.पा हद्दीमध्ये व हद्दीबाहेरचालतो.

टीप: पीएमपीएमएलच्या [प्रवासी पासकारिता ओळखपत्र आवश्यक असल्याने फॉर्म फी रु. ५/- आणि ओळखपत्र फी रु. २०/- आकरण्यात येते.

प्रश्न 3. PMPML मार्फत दिले जाणारे बस प्रवासी पास कोणकोणत्या ठिकाणी मिळतात?

उत्तर: PMPML मार्फत दिले जाणारे विविध प्रकारचे बस पास पुणे शहरातील खालील ठिकाणी असलेल्या पास केंद्रात दिले जातात.

अ.क्र.

पास केंद्राचे ठिकाण

पास केंद्राची वेळ

स्वारगेट

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

म.न.पा भवन

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

डेक्कन जिमखाना

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

पुणे स्टेशन

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

हडपसर

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

विश्रामबागवाडा

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

महात्मा गांधी

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

पेटीट

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

सासवड

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

१०

वारजे माळवाडी

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

११

कोथरूड डेपो

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

१२

विश्रांतवाडी

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

१३

धनकवडी

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

१४

लोअर इ. नगर

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

१५

कोथरूड स्टँड

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

१६

कात्रज

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. २.०० ते रा. ८.३० पर्यंत

१७

स्वारगेट डेपो

स. ७.३० ते दु. २.०० आणि

दु. १२.३० ते रा. ७.००पर्यंत

१८

उरळीकांचन

स. ७.३० तेदु. २.०० पर्यंत

१९

लोहगाव

स. ७.३० तेदु. २.०० पर्यंत

२०

चंदन नगर

स. ७.३० तेदु. २.०० पर्यंत

२१

आळंदी देवाची

स. ७.३० ते दु. २.०० पर्यंत

२२

मुंढवा (सोम,बुध,शुक्र)

स. ७.३० ते दु. २.०० पर्यंत

२३

पाषाण (सोम,बुध,शुक्र)

स. ७.३० ते दु. २.०० पर्यंत

२४

आनंदनगर

स. ७.३० ते दु. २.०० पर्यंत

२५

वडगाव शेरी

स. ७.३० ते दु. २.०० पर्यंत

२६

भारती विद्यापीठ

स. ७.३० ते दु. २.०० पर्यंत

२७

राजगुरूनगर

स. ७.३० ते दु. २.०० पर्यंत

२८

अप्पर इ. नगर (ब्रोकन)

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

२९

वानवडी (ब्रोकन)

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

३०

भेकराई नगर (ब्रोकन)

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

31

खडकी बाजार

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

32

निगडी

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

33

भोसरी शिवाजी चौक

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

34

भोसरी गव्हाणे वस्ती

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

35

पिंपरी चौक

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

36

चिंचवड गावं

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

37

डांगे चौक

स. ७.३० ते दु. ११.३० आणि

सं. ४.३० ते रा. ७.३० पर्यंत

38

सासवड

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

39

औंध गांव

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

40

बोपोडी

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

41

कोंढवा

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

42

गालिंदे पथ

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

43

सांगवी

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

44

देहूगांव

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

45

पिंपरी गांव

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

46

संभाजीनगर

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

47

संत तुकारामनगर

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

48

पिंपळे गुरव

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

49

मुकाई चौक किवळे

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

50

मगरपट्टा (महादेव मंदिराशेजारी)

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

51

शिवाजीनगर

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

52

मार्केटयार्ड

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत

53

मासूळकर कॉलनी

स. ७.३० ते दु. .३० पर्यंत (फक्त सोमवारी)

प्रश्न 4. PMPML मार्फत दिले जाणारे १००% सवलतीचे बस प्रवासी पास कोणकोणते आहेत व ते कोणत्या ठिकाणी मिळतात?

उत्तर: PMPML मार्फत दिले जाणारे १००% सवलतीचे बस प्रवासी पासबाबत माहिती खालील तक्त्यामध्ये दर्शविली आहे.

पीएमपीएमएल १००% सवलतीचे बस प्रवासी पास माहिती तक्ता

क्र.

पासचा प्रकार

पाससाठी लागणारी कागदपत्रे

इतर तपशील

पास मिळण्याचे ठिकाण

अंध व्यक्ती मोफत पास (वार्षिक)

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो,ससून हॉस्पिटलचे १००% अंध असल्याचे सर्टिफिकेट, मनपा हद्दीतील रहिवासी दाखला, लाइट बिल,टॅक्स पावती.

सदर पास १ वर्ष कालावधीसाठी दिला जातो व तो PMPML च्या सर्व बस मार्गांवर चालतो

PMPML मुख्य कार्यालय, स्वारगेट, पुणे

अपंग/ मूकबधिर विद्यार्थी (इ. १ ली ते १० वी)

(वार्षिक)

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो,ससून हॉस्पिटलचे ४०% अपंग/ मूकबधिर असल्याचे सर्टिफिकेट, मनपा हद्दीतील रहिवासी दाखला, लाइट बिल, टॅक्स पावती.

सदर पास १ वर्ष कालावधीसाठी दिला जातो व तो PMPML च्या सर्व बस मार्गांवर चालतो

PMPML मुख्य कार्यालय, स्वारगेट, पुणे

मतिमंद व्यक्ती मोफत पास

(वार्षिक)

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो,ससून हॉस्पिटलचे ४०% मतिमंद व्यक्ती असल्याचे सर्टिफिकेट, मनपा हद्दीतील रहिवासी दाखला, लाइट बिल, टॅक्स पावती.

सदर पास १ वर्ष कालावधीसाठी दिला जातो व तो PMPML च्या सर्व बस मार्गांवर चालतो

PMPML मुख्य कार्यालय, स्वारगेट, पुणे

अपंग व्यक्ती मोफत पास

(वार्षिक)

विहित नमुन्यातील भरलेला फॉर्म, २ फोटो,ससून हॉस्पिटलचे १००% अंध असल्याचे सर्टिफिकेट, मनपा हद्दीतील रहिवासी दाखला, लाइट बिल, टॅक्स पावती.

सदर पास १ वर्ष कालावधीसाठी दिला जातो व तो PMPML च्या सर्व बस मार्गांवर चालतो

PMPML मुख्य कार्यालय, स्वारगेट, पुणे

टीप: पीएमपीएमएलच्या प्रवासी पासकारिता ओळखपत्र आवश्यक असल्याने फॉर्म फी रु. ५/- आणि ओळखपत्र फी रु. २०/- आकारण्यात येते.

प्रश्न 5. बस स्वच्छ नसल्यास तक्रार कोठे करावी?

उत्तर: PMPML ची बस आतून/बाहेर स्वच्छ नसल्यास, सीट्स खारब असल्यास बस मार्ग क्रमांक, बस क्रमांक (आरटीओ नंबर)बसची वेळ, पीएमपीएमएलच्या हेल्पलाइन क्र. (०२०)२४५०३३५५, (०२०)२४५४५४५४ येथे स. ६.०० ते रा. १०.०० वाजेपर्यंत आणि ९८८१४९५५८९ या क्रमांकावर व्हॉट्सप, SMS द्वारे करावे.

प्रश्न 6. PMPML बस वेळेवर येत नसल्यास तक्रार कोठे करावी?

उत्तर: PMPML ची बसवेळेवर येत नसल्यास बस मार्ग क्रमांक, बस क्रमांक (आरटीओ नंबर), बसची वेळ, इ. महितीसह आपली तक्रार पीएमपीएमएलच्या हेल्पलाइन क्र. (०२०)२४५०३३५५, (०२०)२४५४५४५४ येथे स. ६.०० ते रा. १०.०० वाजेपर्यंत आणि ९८८१४९५५८९ या क्रमांकावर व्हॉट्सप, SMS द्वारे करावे.

प्रश्न 7. पीएमपीएमएलच्या बस चालक/वाहक यांची प्रवाशांशी वर्तवणूक सौजन्यपुर्वक नसल्यास तक्रार कोठे करावी ?

उत्तर: PMPML बस वाहक – चालक यांची प्रवाशांशी वर्तणूक सौजन्यपूर्वक नसल्यास,बस क्रमांक, बसमार्ग क्रमांक/ बसचा क्रमांक ((RTO No.), बसची वेळ, इ. महितीसह आपलीतक्रार पीएमपीएमएलच्या हेल्पलाइन क्र. (०२०)२४५०३३५५, (०२०)२४५४५४५४ येथे स. ६.०० ते रा. १०.०० वाजेपर्यंत आणि ९८८१४९५५८९ या क्रमांकावर व्हॉट्सप, SMS द्वारे करावे.

प्रश्न 8. बस वाहक प्रवाशांना योग्य भाडे आकारून तिकीट देत नसल्यास तक्रार कोठे करावी?

उत्तर: PMPMLवाहक प्रवाशांना योग्य भाडे आकारून तिकीट देत नसल्यास बस मार्ग क्रमांक, बस क्रमांक (आरटीओ नंबर) बसची वेळ, इ. महितीसह आपली तक्रार पीएमपीएमएलच्या हेल्पलाइन क्र. (०२०)२४५०३३५५, (०२०)२४५४५४५४ येथे स. ६.०० ते रा. १०.०० वाजेपर्यंत आणि ९८८१४९५५८९ या क्रमांकावर व्हॉट्सप,SMS द्वारे करावे.

प्रश्न 9. बसमध्ये कोणाकोणासाठी जागा(seat) आरक्षित असतात?

उत्तर: बसमध्ये अंध, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक व महिलांसाठी जागा(seat) आरक्षित असतात.

प्रश्न 10. बसमधील महिला आरक्षणाबाबत बस वाहक मदत करीत नसल्यास तक्रार कोठे करावी?

उत्तर: महिला/ अन्यआरक्षणाबाबत बस वाहक मदत करीत नसल्यास बस मार्ग क्रमांक/ बसचाक्रमांक (आरटीओ नंबर), , बसची वेळ, इ. महितीसह आपली तक्रार पीएमपीएमएलच्या हेल्पलाइन क्र. (०२०)२४५०३३५५, (०२०)२४५४५४५४ येथे स. ६.०० ते रा. १०.०० वाजेपर्यंत आणि ९८८१४९५५८९ या क्रमांकावर व्हॉट्सप,SMS द्वारे करावे.

प्रश्न 11. बस चालकाच्या ड्रायविंग बाबत तक्रार कोठे करावी?

उत्तर: बस चालकाच्या ड्रायविंगबाबत योग्य दक्षता घेत नसल्यास बस मार्ग क्रमांक, बस क्रमांक (आरटीओ नंबर) बसची वेळ, इ. महितीसह आपली तक्रार पीएमपीएमएलच्या हेल्पलाइन क्र. (०२०)२४५०३३५५, (०२०)२४५४५४५४ येथे स. ६.०० ते रा. १०.०० वाजेपर्यंत आणि ९८८१४९५५८९ या क्रमांकावर व्हॉट्सप,SMS द्वारे करावे.

प्रश्न 12. बस प्रवासाबाबत दिलेल्या तक्रारीची सध्यस्थिती कशी पाहता येईल?

उत्तर: प्रवासाबाबत दिलेल्या तक्रारीची माहिती फोनवर (०२०)२४५०३३५५, (०२०)२४५४५४५४ विचारू शकता.

प्रश्न 13. बस प्रवासाबाबत नागरिकांना काही सूचना/ समस्या पीएमपीएमएलच्या अधिकार्‍यांकडे मांडता येतील का?

उत्तर: होय. PMPML मार्फत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी दु. ३.०० ते सं ५.०० या वेळेत प्रत्येक आगारामध्ये ‘प्रवासी दिन’ आयोजित केला जातो, तेथे बस प्रवासाबाबत नागरिकांना आपल्या सूचना आगारांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

पीएमपीएमएल बस आगार (डेपो) – पुणे व पिंपरी चिंचवड

क्र

आगाराचे नाव

आगार प्रमुखाचे नाव

फोन क्रमांक

ई-मेल

कोथरूड

वर्पे चंद्रकांत

९८८१४९२०२१

dmkothrud@pmpml.org

स्वारगेट

कुडले राजेश

९८८१४९५५८१

dmswargate@pmpml.org

मार्केट यार्ड

शितोले विक्रम

९८८१४९५५६७

dmmarketyard@pmpml.org

हडपसर

करडे

९८८१४९५५८४

dmhadapsar@pmpml.org

कात्रज

घोगरे

९८८१२३५५०५

dmkatraj@pmpml.org

न. ता. वाडी

झेंडे दत्तात्रय

९८८१४९५५८३

dmnatawadi@pmpml.org

पुणे स्टेशन

गाटे सतिश

९८८१४९५५५२

dmpunestation@pmpml.org

शेवाळवाडी

भांगे

९७६३७२८२५३

dmshewalwadi@pmpml.org

भेकराईनगर

भांगे

९७६३७२८२५३

dmbhekarinagar@pmpml.org

१०

निगडी

रूपनवर राजेश

९७६३७२८२४३

dmnigdi@pmpml.org

११

भोसरी

गव्हाणे

९७६३७२८२४४

dmbhosari@pmpml.org

१२

पिंपरी

वाघिरे

९९२११२३२३२

dmpimpri@pmpml.org

१३

बालेवाडी

वाघोले

९९२२५०३६२९

dmbalewadi@pmpml.org

रेनबो (इंद्रधनुष्य) बीआरटी पीएमपीएमएल – पुणे

क्र.

बीआरटी प्रमुखाचे नाव

हुद्दा

फोन क्रमांक

ई-मेल

मा. सुषमा कोल्हे

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

७३५०००३४७५

ceo@pmpml.org

मा. कैलास गावडे

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

९८८१४९५५७४

dyceo@pmpml.org

प्रश्न 14 . PMPML तर्फे पुणे दर्शन सुविधा आहे का?

उत्तर: PMPML तर्फे पुणे दर्शन सुविधा देण्यात येत आहे पुणे दर्शन एस.सी बस तिकीट बुकींग क्र. मोबा क्र. ०९१६७२१११३८/२९/४० दुरध्वनी क्र. (०२०)६६४६६६४६ ऑन लाईन तिकीट बुकींगसाठी www.Geodirect.in

प्रश्न 15. PMPML कडे शववाहिका आहे का?

उत्तर: PMPML तर्फे ‘पुष्पक’ शववाहिनी सेवा पुणे महानगरपालिका हद्दीत सुरू असून यासाठी एकेरी फेरीसाठी रुपये ३००/- आणि दुहेरी फेरीसाठी रुपये ६००/- आकारण्यात येतात. त्यासाठी (०२०)२४५०३२११/१२ या क्रमांकावर स. ६.०० ते रा. १०.०० या वेळेत संपर्क साधावा.

सदर विभागाची प्रश्नोत्तरे जनसंपर्क अधिकारी पी.एम.पी.एम.एल यांच्या सौजन्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून अधिक माहितीसाठी त्यांच्या कार्यालयास (०२०)२४५०३३५५, (०२०)२४५४५४५४ या क्रमांकावर अथवा pmpcomplaint@gmail.com, pmpmlcomplaint@gmail.com & complaints@pmpml.org (BRT) या ई-मेलवर संपर्क साधावा.